افزودن محتوا...

تاثیر آجر نسوز بر میزان کاهش مصرف انرژی

نماي ساختمان به عنوان یکی از پارامترهاي تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژي ساختمان همواره مورد توجه مهندسان جهت کاهش میزان مصرف انرژي بوده است انتخاب مناسب مصالح ساختمانی متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه میتواند منجر به صرفه جویی مصرف انرژي گردد .

 

تاکنون تحقیقات زیادي در زمینه بررسی میزان اثرگذاري جنس نماي خارجی بر مصرف انرژي ساختمان انجام پذیرفته است. در سال 2004 ، مهندسین  میزان دریافت انرژي خورشیدي در دیوارهاي داراي نماهاي آجري و چوبی را به صورت تجربی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج ایشان از تاثیر قابل توجه جنس نماي ساختمان بر میزان مصرف انرژي ساختمان حکایت داشت.
               
یکی از عواملی که میتواند تاثیر بسزایی بر میزان دریافت انرژي خورشیدي توسط ساختمان باشد، جنس مصالح بکار رفته در نماي خارجی ساختمان است نماهاي با ضریب جذب پایین مانند آجر نسوز بهترین عملکرد حرارتی را دارند آجر نسوز با حدود 23 درصد کاهش در هدر رفت انرژی به علت  جذب پایین میزان حرارت تا حدود 5/4 درصد یکی از مناسب ترین انتخاب ها برای نمای ساختمان می باشد.

 

براي مناطق  اقلیم گرم و معتدل  هر چه میزان ضریب جذب خورشیدي نما کاهش یابد، عملکرد حرارتی نما بهبود خواهد یافت به طوري که نماي آجر نسوز با کمترین مقدار ضریب جذب خورشید حدود 5/4 درصد موجب خواهد شد تا مصرف سالانه انرژي نزدیک به 23 درصد کاهش پیدا کند .

 

جدول ذیل مقایسه کاربرد محصولات ساختمانی در نمای ساختمان است که خود گویای انتخاب آجرنسوز در نمای ساختمان خواهد بود 

 

 

همانطور که ملاحضه می نمایید میزان کاربرد آجر نسوز در نمای ساختمان  میتواند باعث کاهش مصرف انرژی گردد و ضمنا آجرنسوز به عنوان یکی از عایق های صوتی مناسب درنمای  ساختمان ها می باشد.
 

 
463
اشتراک گذاری:
printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
Copyright 2017 by Soheilbrick. | Designed By webcade