محصولات در یک نگاه

 آجر نسوز قرمز انگلیسی

آجر نسوز قرمز:

میتوان گفت یکی از پراستقبالترین رنگ ها در استفاده از آجر نسوز نما آجرقرمز می باشد که ای آجرها کم شباهت به آجرقرمز سنتی نیستند . با استفاده از آجر نسوزنمای قرمز و سنگ شما میتوانید به نمای زیبایی دست یابید رنگ قرمز در آجر نسوز باعث میگردد از لحاظظاهری رنگ آجر نسوز به رنگ آجر سرخ متمایل گردد و ضمنا این نوع از آجرها به آجرانگلیسی نیز معروف می باشند و همچنین قیمت آجرقرمز انگلیسی از سایر آجرهای نسوز به طور معمول کمتر است

از کاربردهای آجرقرمزانگلیسی در نمای ساختمان و نیز کف سازی می باشد که رنگ آجر نسوز قرمز گرما بخش نما بوده و به دلیل

وجود رندوم آجر قرمزانگلیسی شما دارای بازی رنگ زیبایی در نمای خود خواهید بود

قابل ذکر است در مقایسه رنگ آجرقرمز با قرمزی موجود در آجرهای سه طرف نما لفتون قرمز یا حتی چهار طرف نمای لفتون قرمز تفاوت بسیار زیادی می باشد در آجرهای لفتون قرمز که به آجرهای 10 سوراخ قرمز نیست معروفند قرمزی به گلبهی بیشتر شباهت دارد ولی در آجرنسوز قرمز این رنگ کاملا به سرخی متمایل است