محصولات در یک نگاه

آجر شاموتی :

میتوان گفت یکی از پراستقبالترین رنگ ها در استفاده از آجر نسوز نما آجر شاموتی می باشد که این آجر نسوز کم شباهت به آجرقزاقی سنتی نیستند . با استفاده از آجر نما  شاموتی و سنگ شما میتوانید به نمای زیبایی دست یابید رنگ زرد در آجر نسوز باعث میگردد از لحاظ ظاهری رنگ آجر نسوز به رنگ آجر پرتقالی متمایل گردد و ضمنا این نوع از آجرها به آجر طبس نیز معروف می باشند و همچنین قیمت آجر شاموتی از سایر آجرهای نسوز به طور معمول بیشتر است

از کاربردهای آجرشاموتی در نمای ساختمان و نیز کف سازی می باشد که رنگ آجر نسوز شاموتی گرما بخش نما بوده و به دلیل

وجود رندوم آجر شاموتی شما دارای بازی رنگ زیبایی در نمای خود خواهید بود

قابل ذکر است در مقایسه رنگ آجر شاموتی با زرد موجود در آجرهای سه طرف نما لفتون زرد یا حتی چهار طرف نمای لفتون زرد تفاوت بسیار زیادی می باشد در آجرهای لفتون زرد که به آجرهای 10 سوراخ زرد نیز معروفند زردی به رنگ خاک بیشتر شباهت دارد ولی در آجر نسوز شاموتی این رنگ کاملا به پرتقالی طبس متمایل است